ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN

 

Stichting Noway A9 Festival Badhoevedorp 2017

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Stichting Noway A9 Festival Badhoevedorp 2017 (Hierna te noemen: “de Stichting”) en degene die een toegangsbewijs ter zake het door de Stichting georganiseerde festival bestelt/koopt (hierna te noemen: de “klant”). Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via het officiële ticket exchange platform van de Stichting, hierna te noemen: “ticket exchange platform”).

 

1.2 Onder festival wordt in deze algemene voorwaarden verstaan het Noway A9 Festival Badhoevedorp 2017, welk festival zal plaatsvinden op zaterdag 3 juni 2017 van 12.00 uur tot 22.00 uur.

 

1.3 Onder plaats waar het festival wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het festival evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het gebied, waarbinnen het festival plaatsvindt.

 

1.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van het festival tussen de Stichting en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement via het ticket exchange platform, bestelt/koopt.

 

2.2 Een toegangsbewijs bestaat uit een door of vanwege de Stichting verstrekt document.

 

2.3 Het toegangsbewijs voor het festival wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon, waarbij kinderen jonger dan 12 jaar slechts toegang krijgen indien zij worden begeleid door een volwassene. Bij toegang tot het festivalterrein wordt door de Stichting een polsbandje verstrekt, welk polsbandje voortdurend en zichtbaar dient te worden gedragen. Minderjarigen (jonger dan 18 jaar) ontvangen een rood polsbandje, Meerderjarigen ontvangen een blauw polsbandje.

 

2.4 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van de Stichting. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het festival. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het festival krijgt toegang. De stichting mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). De Stichting is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf zorg voor te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door de Stichting via het ticket exchange platform, verstrekt toegangsbewijs.

 

2.5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

 

2.6 Alleen aanschaf via het ticket exchange platform garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

2.7 De Stichting behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren toegangsbewijzen.

 

Artikel 3 – Verbod doorverkoop e.d.

3.1 De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.

 

Artikel 4 – Overige verplichtingen van de klant

4.1 De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het festival.

 

4.2 De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het festival, alsmede het door de Stichting verstrekte polsbandje en zolang hij zich op de plaats waar het festival wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs en polsbandje te tonen.

 

4.3 De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van het festival als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om de Stichting onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van het Festival, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.

 

4.4 Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of (alcoholhoudende) dranken en/of etenswaren en/of drugs mee te brengen naar de plaats waar het festival plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

 

4.5 Het is niet toegestaan om tijdens het festival (huis)dieren mee te nemen.) Het is voorts niet toegestaan op de plaats van het festival zich op enigerlei wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigend uit te laten en/of te gedragen. Het dragen van voetbalshirts, motorclubkleding en overige kleding met groepskenmerkende teksten is niet toegestaan.

 

4.6 Roken is niet toegestaan in tenten en (tijdelijke) gebouwen, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de klant aan de Stichting opgelegde boetes zullen op de klant worden verhaald.

 

4.7 Indien de klant na het betreden van de plaats waar het festival plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

 

4.8 De klant is verplicht zich te houden aan de huisregels, overige voorschriften en/of aanwijzingen van de Stichting, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.

 

4.9 De klant kan op het festivalterrein uitsluitend betalen met tokens welke gekocht kunnen worden bij de daarvoor bestemde uitgiftepunten op het festivalterrein. Eenmaal gekochte tokens kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.

 

Artikel 5 – Rechten van de Stichting

5.1 Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is de Stichting gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken en/of het verstrekte polsbandje in te nemen of klant de (verdere) toegang tot het festival te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs aan het ticket exchange platform, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie.

 

5.2 De Stichting behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het festival te ontzeggen of van de plaats waar het festival plaatsvindt te verwijderen indien de Stichting dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het festival.

 

5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is de Stichting gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het festival te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

 

5.4 De Stichting alsmede de vanwege de Stichting op de plaats van het Festival aanwezige derden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, artiesten en aanbieders van consumpties en etenswaren, zijn gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

 

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, weigering of intrekking van één of meer van de benodigde publiekrechtelijke vergunningen, etcetera heeft de Stichting het recht het festival te annuleren dan wel te beperken (in tijd en/of omvang).

 

6.2 Indien het festival als gevolg van of in verband met overmacht door de Stichting wordt geannuleerd dan wel wordt beperkt (in tijd en/of omvang), kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de door hem betaalde prijs voor het toegangsbewijs.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid Stichting

7.1 De Stichting is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de Stichting toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen de Stichting is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a) gevolgschade; b) immateriële schade; c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van de Stichting.

 

7.2 Het betreden van de plaats waar het festival plaatsvindt en het bijwonen van het festival, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat de Stichting geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

 

7.3 De Stichting is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het festival, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het festival.

 

7.5 De Stichting is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

 

Artikel 8 – Persoonsgegevens

8.1 De Stichting respectievelijk het door de stichting ingeschakelde ticket exchange platform verwerkt bij het aangaan van de overeenkomst in ieder geval de volgende persoonsgegevens van klanten: naam en e-mailadres. Deze verwerking is noodzakelijk voor een juiste uitgifte van toegangsbewijzen. Deze persoonsgegevens zullen niet met derden worden gedeeld, en zullen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk voor een juiste uitvoering van de met de klant te sluiten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

 

Artikel 9 – Slotbepalingen

9.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en de Stichting bestaat is Nederlands recht van toepassing.

 

9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de Stichting en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. De Stichting is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.